ផ្នែកផលិតវីដេអូលក្ខណៈពន្យល់

ផ្នែកផលិតវីដេអូលក្ខណៈពន្យល់

វីដេអូលក្ខណះពន្យល់ ឬ Whiteboard Animation គឺជាប្រភេទវីដេអូ ដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយតាមបែបពន្យល់ ឬណែនាំអំពីអាជីវកម្មរបស់អ្នក តាមរយះការបង្ហាញចលនានៃការគូរ រួមទាំងសម្លេង និងរូបភាពច្បាស់ល្អ ហើយអាចប្តូរការប្រើប្រាស់ដោយការសរសេរជា បិច ខ្មៅដៃ​ ឬចង្អុលបង្ហាញ វាមានភាពទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំង ហើយអាចធ្វើឪ្យអ្នកទស្សនាទទួលបាន ភាពប្លែក សង្ខេបខ្លី ងាយយល់ ងាយចាំ និងមិនពិបាកក្នុងការយល់។

ប្រាកដណាស់កូឌី ឌីជីថលមានក្រុមអ្នកបង្កើតវីដេអូបែបពន្យល់ សម្រាប់ជួយផ្សព្វផ្សាយដល់អាជីវកម្មរបស់់អ្នក ប្រកបដោយគុណភាព តម្លៃសមរម្យ និងរហ័ស ជាមួយនិងសេវាកម្មដូចខាងក្រោម៖

 • បង្កើតវីដេអូណែនាំពីអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក
 • បង្កើតវីដេអូបែបពន្យល់ ឬបង្រៀន
 • បង្កើតវីដេអូដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល

តារាងតម្លៃ Video Whiteboard Explaination

Basic តម្លៃ 99$​

Standard តម្លៃ​ ​199$

Premium តម្លៃ​ 399$

Whiteboard animation with music, voice over recording & sync. Exclusive image library

សម្រាប់​​ 99$ លោកអ្នកនិងទទួលបាន

 • វីដេអូមានរយៈពេល 60 វិនាទី
 • ជ្រើសរើសរូបភាពជូនលោកអ្នក ឬរូបភាពរបស់អ្នក​ + Logo របស់អ្នក
 • ជ្រើសរើស Bg ​Music ជូនលោកអ្នក ឬ Bg Music របស់លោកអ្នក
 • អ្នកត្រូវរៀបចំ Script សម្រាប់បង្កើតវីដេអូដោយខ្លួនឯង រួចផ្ញើមកឪ្យយើងខ្ញុំ
 • Script របស់​អ្នកមិនត្រូវលើពី 150 ពាក្យ
 • គុណភាពវីដេអូកម្រិត Full HD 1920x1080
 • អាចកែប្រែវីដេអូ ចំនួន២ដង
 • វីដេអូនិងបញ្ចប់ និងផ្ញើក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃ

Whiteboard w/ music, voice over sync + recording. Exclusive images + 2 custom images.

សម្រាប់​​ 199$ លោកអ្នកនិងទទួលបាន

 • វីដេអូរយៈពេល 90 វិនាទី រួមបញ្ចូលជាមួយការបញ្ចូលសម្លេង
 • ជ្រើសរើសរូបភាពជូនលោកអ្នក ឬរូបភាពរបស់អ្នក​ + Logo របស់អ្នក
 • ជ្រើសរើស Bg ​Music ជូនលោកអ្នក ឬ Bg Music របស់លោកអ្នក
 • អ្នកត្រូវរៀបចំ Script សម្រាប់បង្កើតវីដេអូដោយខ្លួនឯង រួចផ្ញើមកឪ្យយើងខ្ញុំ
 • Script របស់​អ្នកមិនត្រូវលើពី 250 ពាក្យ
 • គុណភាពវីដេអូកម្រិត Full HD 1920x1080 
 • អាចកែប្រែវីដេអូ ចំនួន2ដង
 • វីដេអូនិងបញ្ចប់ និងផ្ញើក្នុងរយៈពេល២ថ្ងៃ

Whiteboard w/ music, voice over sync + recording. 100% custom made images exclusive for your video.

សម្រាប់​​ 399$ លោកអ្នកនិងទទួលបាន

 • វីដេអូរយៈពេល 120 វិនាទី រួមបញ្ចូលជាមួយការបញ្ចូលសម្លេង
 • ជ្រើសរើសរូបភាពជូនលោកអ្នក ឬរូបភាពរបស់អ្នក​ + Logo របស់អ្នក
 • ជ្រើសរើស Bg ​Music ជូនលោកអ្នក ឬ Bg Music របស់លោកអ្នក
 • អ្នកត្រូវរៀបចំ Script សម្រាប់បង្កើតវីដេអូដោយខ្លួនឯង រួចផ្ញើមកឪ្យយើងខ្ញុំ
 • Script របស់​អ្នកមិនត្រូវលើពី 350 ពាក្យ
 • គុណភាពវីដេអូកម្រិត Full HD 1920x1080
 • អាចកែប្រែវីដេអូ ចំនួន3ដង
 • វីដេអូនិងបញ្ចប់ និងផ្ញើក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃ

សម្រាប់កញ្ចប់តម្លៃខាងលើ លោកអ្នកអាចធ្វើការសម្រេចចិត្ត ជ្រើសរើសទៅតាមតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់អ្នកបាន ឬទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងផ្ទាល់សម្រាប់ព័ត៏មានលំអិត